Syans Nan Akwakilti

Sa a se pwogram ki fèt yo demontre konsèp nan jaden nan chimi, ekoloji fizik, biyoloji ak matematik kòm aplike nan aquaculture.

KOREM

Se yon pwogram sekirite alimantè Kiskeya Aqua Ferme mete kanpe pou pèmèt yon fanmi kap viv nan Dyaspora oubyen an Ayiti enskri fanmyi ak zanmwi yo nan yon pwogram kote yo jwenn bon jan manje natirèl ki soti nan fèm Kiskeya chak 2 semèn, mwa oubyen lè ou vle.

Kiskeya Guest House

Li chita nan mitan Kiskeya Aqua Ferme, yon fèm biolojik nan Tirivyè, Leyogan. Misyon nou se ba w yon sèvis eksepsyonèl epi trete w tankou lafanmi!

Akwakilti

Nan Kiskeya, nou pwodwi pwason ki gen bon kalite.

AyitiVèt

Se yon fimye natirèl ke Kiskeya Aqua Ferme konpoze ak 45% bagas kann, 50% watè bèf ak 5% sann.

Fòmasyon Entansif Tilapia Akwakilti

Sa a se kou entansif ki fèt ba yon kouvèti asirans bon jan de konsepsyon an, operasyon, ak jesyon nan tank letan, ak kilti kalòj nan Tilapia.

AyitiVèt

AyitiVèt is organic compost that Kiskeya Aqua Ferme has mixed with 45% sugar cane bagass, 50% animal manure and 5% ash.

Aquaculture

We provide the market with high quality fresh red tilapia filleted or whole raised on our farm.

Kiskeya Guest House

Kiskeya Guest House is situated in the middle of Kiskeya Aqua Ferme, a 10-acre organic farm in Petite Rivière of Leogâne. Our mission is to provide you with exceptional heartwarming service and treat you as family!

Science in Aquaculture

This program is designed to demonstrate concepts in fields of chemistry, physics ecology, biology and mathematics as applied in aquaculture.

Aquaculture
We provide the market with high quality fresh red tilapia filleted or whole raised on our farm.

Akwakilti
Nan Kiskeya, nou pwodwi pwason ki gen bon kalite

Read more...

As social investors, we share a passion for Haiti and see change only through direct sustainable action. By investing in sustainable agricultural venture, we are seizing on underexploited opportunities to create wealth, help sustain communities and contribute to a better tomorrow in a country where 60% of food consumed are imported.

We welcome inquires from individuals, non-profit and for-profit organizations who are interested in investing and replicating our business model.

Kiskeya Aqua Ferme anregistre nan Ministe Komès kòm yon sosyete an nom kolektif nan Reg. Folio 111, #B-120. Patente # A1385915/B-019696/Quitus Fiscal 000-003-531-5. Kòm yon ekip, nou pataje yon pasyon ak vizyon pou Ayiti. Nou kwè chanjman posib pa nan pawòl men nan aksyon ki ka mete peyi a sou ray. Nou envesti nan agrikilti paske nou kwè ke anpil opòtinite egziste pou kreye richès, bay travay ak kontribye pou yon pi bèl demen nan peyi nou kote 50% nan sa nou manje sot lot bò dlo.

Si ou renmen peyi a e kwè nan sa nou ap fè a, nap envite kontakte nou pou ou vini yon envestisè. Gen anpil gwoup rejiyonal ak endividi ki kontakte nou deja pou fe menm antrepriz san an zòn ke yap viv la. Plis nou envisti nan pwodiksyon nasyonal, se plis nap ka chanje figi lakay. Kontakte nou!

 

Read more...

Education

This program is designed to demonstrate concepts in fields of chemistry, physics ecology, biology and mathematics as applied in aquaculture. During the one day field trip to Kiskeya Aqua Ferme, elementary, high school and university students will be exposed to a variety of topics such as fish biology and environmental factors affecting fish reproduction and growth, photosynthesis, nitrogen cycle and water quality.  In addition, the students will perform laboratory water quality testing measuring dissolved oxygen, PH, CO2, ammonia, nitrite, and nitrate.

Schools and universities interested in attending the one day science program should contact Kiskeya Aqua Ferme at 3611-3619 for additional information

Edikasyon

Pwogram sa te konsevwa pou demontre relasyon ki genyen ant branch chimi, ekoloji fisik, bioloji ak matematik aplike nan akwakilti. Pandan jounen vizit nan Kiskeya Aqua Ferme, elèv ki sot nan lekòl elemantè, segondè ak inivesitè pral expoze ak yon seri de sijè tankou bioloji pwason ak faktè anvironmantal ki afekte reprodiksyon ak kwasans yo, fotosentèz, sèk azòt ak kalite dlo.  Anplis, elèv yo pwal fè tès laboratwa pou mezire kalite dlo tankou oksijèn disoud, PH, CO2,
amoniak, nitrit ak nitrat.

Lekòl ak inivèsite ki enterese organize yon jounen sou pwogram syans nan akwakilti sou fèm Kiskeya ta dwe kontakte nou nan 3611-3619.

 

Read more...

About AyitiVèt

AyitiVèt is organic compost that Kiskeya Aqua Ferme has mixed with 45% sugar cane bagass, 50% animal manure and 5% ash.  The story behind AyitiVèt started when we asked 3 young people in the neighborhood to collect cow manure for the farm.  The next day, 20 women showed up with bags asking to join in the collection.  In three days, they were able to earn $358 U.S. by delivering hundreds bags of manure.  Without giving it any thoughts, we have discovered another possibility of contributing to a greener Haiti while creating jobs for many.  When you use AyitiVèt, you will benefit from higher yields from the field without the use of chemical fertilizer.  At the same time, you will remember that you have contributed to a better life for many families.

Konsènan AyitiVèt.

Se yon fimye natirèl ke Kiskeya Aqua Ferme konpoze ak 45% bagas kann, 50% watè bèf ak 5% sann.    Istwa ki deyè AyitiVèt  se ke fèm nou an  te mande 3 jenn moun nan zòn nan al ranmase kèk watè bèf pou nou te mete nan jaden nou.   Nan landemen, 20 fanm parèt sou nou ak sak epi yo mande travay nan ranmase tou.  Nan twa jou, yo rive touche 14,668 goud nan bwote sak watè bèf . San nou pat reflechi, nou tou dekouvri yon lòt posibilite pou kenbe Ayiti vèt pandan ke nap kreye travay pou anpil moun.  Lè ou itilize AyitiVèt, ou gen garanti ke jaden ou yo ap byenvini san pwodwi chimik. An menm tan, wa sonje ak konbye fanmi ke ou pemèt jwenn yon lavi miyò.

Read more...

Kiskeya Aqua Ferme